ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Alle door N.V. LAG TRAILERS gedane verkopen en alle door haar in opdracht uitgevoerde werken en leveringen zijn onderworpen aan de hierna weergegeven en beschreven algemene voorwaarden.
  Elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen worden en dient het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding ervan door het bevoegd orgaan van N.V. LAG TRAILERS.
 2. Offerte
  Alle offerten van N.V. LAG TRAILERS zijn vrijblijvend. Wat betreft de prijzen en voorwaarden verbinden zij N.V. LAG TRAILERS slechts voor de duurtijd vermeld in de offerte. Bij gebreke aan vermelding van enige duurtijd kan elke offerte op elk ogenblik eenzijdig door N.V. LAG TRAILERS gewijzigd of ingetrokken worden.
 3. Bestellingen-orderbevestiging
  3.1.       Enkel een door de verkoper of voor zijn rekening ondertekende orderbevestiging verbindt N.V. LAG TRAILERS in voormelde hoedanigheid. De overeenkomst komt alsdusdanig tot stand onder gelding van de algemene voorwaarden van N.V. LAG TRAILERS en ook de uitvoering zal dienovereenkomstig plaatsvinden conform de vermelding van deze voorwaarden op de bestelbon of facturatie, dit met volledige uitsluiting van de eigen voorwaarden van de mede-contractant.
  Er komt tussen N.V. LAG TRAILERS en de mede­contractant/koper conform het in de vorige alinea gestelde, slechts een koopovereenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging hiervan door N.V. LAG TRAILERS in haar hoedanigheid van verkoper. Een begin van uitvoering kan aanzien worden als een bevestiging van een tot stand gekomen overeenkomst, tenzij deze onder voorbehoud plaatsvond. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde van de verkoper, N.V. LAG TRAILERS, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging ervan door een bevoegd persoon die N.V. LAG TRAILERS als rechtspersoon vermag te verbinden.
  3.2.       Elke annulering van een met N.V. LAG TRAILERS tot stand gekomen overeenkomst is slechts geldig zo zij van zijde van N.V. LAG TRAILERS schriftelijk aanvaard wordt.
  Ingeval van annulering van een opdracht of koop/verkoop is de mede-contractant bij aanvaarding ervan door N.V. LAG TRAILERS gehouden laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding te betalen ad 15 % van de overeengekomen prijs. Deze vergoeding geeft dekking aan de vaste en variabele kosten binnen N.V. LAG TRAILERS en de door laatstgenoemde geleden winstderving.
 4. Levering - termijnen
  4.1.       De goederen worden geleverd conform de vermelding aanwezig op de bestelbon of facturatie zo het een koop/verkoop betreft. Uit te voeren werken worden uitgevoerd conform de inhoud van de orderbevestiging welke desbetreffend van zijde van N.V. LAG TRAILERS aan de mede­contractant verzonden wordt.
  4.2.     De leveringstermijnen worden slechts opgegeven door N.V. LAG TRAILERS ten titel van aanduiding en zonder dat hieruit enige verbintenis in haren hoofde ontstaat. Een levertermijn zal slechts een aanvang nemen bij ontvangst van een regelmatige en formeel volledige  bestelling en wordt in ieder geval verlengd ingeval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen van zijde van de mede-contractant of voor zijn rekening.
  Het niet naleven van een van zijde van N.V. LAG TRAILERS geconfirmeerde levertermijn kan in geen geval ingeroepen worden teneinde van zijde van de mede-contractant hetzij schadevergoeding hetzij de ontbinding van de overeenkomst te bekomen.
  Overmacht evenals vertragingen in leveringen of in uitvoering van verbintenissen van zijde van onderaannemers, leveranciers, vervoerders en alle overige contractanten van N.V. LAG TRAILERS, zijn laatstgenoemde niet aanrekenbaar of toewijsbaar van zijde van de mede-contractant, en geven N.V. LAG TRAILERS het recht de overeenkomst te ontbinden hetzij de uitvoering ervan te schorsen, zonder dat de mede-contractant enige aanspraak op schadevergoeding kan formuleren.
 5. Vervoer
  De levering wordt steeds geacht plaatsgevonden te hebben op de maatschappelijke zetel van N.V. LAG TRAILERS.
  De vervoerkosten zijn steeds ten laste van de mede-contractant, wanneer N.V. LAG TRAILERS zich met het vervoer belast, om welke reden dan ook, handelt zij enkel en uitsluitend als lasthebber van de mede-contractant en dienvolgens reizen de goederen steeds op risico van de mede-contractant, zelfs indien de vervoerkosten door N.V. LAG TRAILERS ten laste worden genomen.
 6. Waarborg - klachten
  6.1.     De door N.V. LAG TRAILERS verkochte goederen zijn gedurende een periode van 6 maanden vanaf de leveringsdatum gewaarborgd tegen alle eventuele grondstof- en constructiefouten.
  De waarborg beperkt zich tot de kostenloze vervanging van erkend gebrekkige stukken.
  Verzendingskosten, montagekosten, gebruiksderving en alle andere bijkomende kosten of gevolgschade blijven voor rekening van de mede-contractant.
  De waarborg vervalt indien de mede-contractant veranderingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen zonder voorafgaande toelating van zijde van N.V. LAG TRAILERS alsook in geval van onprofessioneel gebruik en onvoldoende onderhoud.
  Een aanspraak van zijde van de mede-contractant in relatie met een eventueel verborgen gebrek dient op straffe van verval in rechte geformuleerd te worden binnen een termijn van 4 maanden na ontdekking ervan en de korte termijn als omschreven in artikel 1648 B.W. wordt tot deze duur beperkt.
  De mede-contractant heeft de bewijslast naar N.V. LAG TRAILERS toe teneinde aan te tonen dat hij gebruik maakte van de goederen op professionele wijze conform de handleiding of het instructieboek hetwelk bij de goederen geleverd hetzij ter beschikking gesteld werd en dient tevens aan te tonen op welke exacte datum een eventueel verborgen gebrek door hem ontdekt werd.
  De in het kader van onderhavige bepaling omschreven waarborg geldt niet voor herstellingen en evenmin voor door N.V. LAG TRAILERS geleverde tweedehandsvoertuigen, waarbij wordt aangegeven dat laatstgenoemden steeds verkocht worden in de staat waarin ze zich bevinden na onderzoek en goedkeuring desbetreffend van zijde van de mede-contractant.
  6.2.        De koper behoort de geleverde goederen onmiddellijk na levering/in ontvangstname gedetailleerd als professioneel na te zien. N.V. LAG TRAILERS zal dienvolgens geen klachten of opmerkingen van zijden van de mede-contractant meer aanvaarden met betrekking tot zichtbare gebreken zo deze niet geformuleerd worden binnen acht dagen na in ontvangstname. Het louter formuleren van een klacht wegens niet conforme levering machtigt de mede-contractant niet betaling op vervaldag van LAG TRAILES verschuldigde bedragen uit te stellen of op te schorten.
 7. Prijs - betalingen – eigendomsvoorbehoud
   7.1.    1) De prijs is deze als vermeld in de bestelbon of orderbevestiging (waarbij het laatstgenoemde document zal prevaleren), waarbij N.V. LAG TRAILERS van zijde van de mede-contractant gemachtigd wordt deze aan te passen aan de prijsevolutie van haar vaste en/of variabele kosten, nl. de grondstofkost, de energiekost en de loonkost zonder dat deze opsomming limitatief is. De prijsaanpassing zal door N.V. LAG TRAILERS schriftelijk medegedeeld worden aan mede-contractant, met weergave van de elementen welke een prijsstijging onderbouwen en dienvolgens doorgerekend worden, waarna de nieuwe prijs het voorwerp zal uitmaken van facturatie welke door de mede-contractant dient betaald te worden.
            2) De prijs is exclusief BTW.
           3) De prijs geldt exclusief leverings- vervoer- en verzendingskosten.
  7.2.   1) De facturen van N.V. LAG TRAILERS zijn behoudens andersluidende vermelding contant betaalbaar, netto zonder korting, op de maatschappelijke zetel van laatstgenoemde vennootschap.
  In geval van niet-betaling van het gefactureerde bedrag op de vervaldag, zal de prijs na ingebrekestelling over een termijn van 8 kalenderdagen met een forfaitaire vergoeding ad 10 % verhoogd worden welke beperkt wordt per factuur tot een bedrag ad 2.500 euro, welke N.V. LAG TRAILERS vergoeding verschaft voor alle kosten en schade welke zij ondergaat in gevolge de laattijdige betaling, exclusief de door de mede-contractant verschuldigde moratoire intresten.
  Daarenboven is van rechtswege vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd ad 8 % op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur uitgeschreven door N.V. LAG TRAILERS, maakt het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen uitgaande van N.V. LAG TRAILERS van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  Onverminderd hetgeen hiervoren bepaald werd sub art. 6.2., moet een factuur uitgaande van N.V. LAG TRAILERS inhoudelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden binnen een termijn van 15 dagen van zijde van de mede-contractant na de verzending ervan.
  Na het verstrijken van de in de vorige alinea vermelde termijn aanvaarden N.V. LAG TRAILERS en haar mede-contractant dat de betrokken factuur het voorwerp uitmaakt van acceptatie van zijde van de mede-contractant.
  2) Het trekken- en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen enkele afwijking met zich aan het feit dat de algemene voorwaarden toepassing vinden op de contractuele relatie.
  Ingeval van protest van een wissel verbindt de mede-contractant zich ertoe alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste te nemen en te betalen. Bovendien zal het bedrag van de wissel van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met moratoire intresten à rato van 8 % op jaarbasis vanaf de vervaldag.
  Zo een door N.V. LAG TRAILERS gefactureerd bedrag met instemming van laatstgenoemde door de mede-contractant vermag afbetaald te worden onder de vorm van periodieke afkortingen, brengt de niet-uitvoering van één enkele afbetaling op de vervaldag ipso facto met zich dat het resterend saldo onmiddellijk en zonder dat desbetreffend enige voorafgaandelijke ingebrekestelling van zijde van N.V. LAG TRAILERS noodzakelijk is, opeisbaar wordt.
  7.3.         Zo tussen N.V. LAG TRAILERS en de mede-contractant gecontracteerd wordt in het kader van een koop-verkoop, blijven de verkochte voertuigen of andere goederen integraal en volledig eigendom van N.V. LAG TRAILERS, tot op het ogenblik dat deze op haar bankrekening volledige betaling heeft ontvangen/bekomen van de haar toekomende koopprijs, alles inbegrepen en niets uitgesloten. Zo door N.V. LAG TRAILERS geleverde goederen doorverkocht worden door de mede-contractant (zelfs zo er desbetreffend instemming voor handen is van zijde van N.V. LAG TRAILERS) zal het in de vorige alinea bedongen eigendomsvoorbehoud bij toepassing van het principe van de zakelijke subrogatie zich uitstrekken tot de vordering welke alsdusdanig binnen het vermogen van de mede-contractant ontstaat, welke eveneens N.V. LAG TRAILERS in eigendom zal toebehoren.
  Het eigendomsvoorbehoud in het voordeel van N.V. LAG TRAILERS zal conform voormeld principe van de zakelijke subrogatie ook de vorderingen in het patrimonium van de mede­contractant treffen en tot voorwerp hebben welke ontstaan ingevolge diensten welke door de mede-contractant middels gebruik van de verkochte goederen geleverd of verstrekt worden, welke N.V. LAG TRAILERS ook in eigendom zullen toebehoren ten belope van het haar toekomend bedrag.

  Zo tussen N.V. LAG TRAILERS en de mede-contractant een overeenkomst tot stand komt in relatie met de uitvoering door eerstgenoemde van herstellingen of andere leveringen en werkzaamheden welke dienen gekwalifieerd te worden als noodzakelijke herstellingen overeenkomstig de bepaling van artikel 20.4 van de Wet op de Voorrechten en Hypotheken, dan houdt de mede-contractant de verbintenis de eventuele eigenaar van het voorwerp waaraan deze herstellingswerkzaamheden en leveringen worden uitgevoerd (zoals bv. de leasinggever of de financieringsverhuurder) te verwittigen van de uit te voeren herstellingen en de kostprijs ervan, met dien verstande dat ook deze partij naar N.V. LAG TRAILERS gehouden is tot betaling van de hieruit resulterende kosten/prijs, dit voor zover de mede­contractant in gebreke zou blijven de hiermede in relatie geredigeerde factuur op haar vervaldag te betalen.
 8. Zekerheden
  Indien het vertrouwen van N.V. LAG TRAILERS in de kredietwaardigheid van haar mede­contractant verontrust wordt omwille van door N.V. LAG TRAILERS in een gemotiveerd aangetekend schrijven gericht aan de mede-contractant weer te geven redenen, vermag N.V. LAG TRAILERS van haar mede-contractant bijkomende waarborgen/zekerheden vragen in relatie met de betalingsverbintenis zoals deze resulteert uit de contractuele relatie, welke door de mede-contractant binnen een termijn van 15 dagen dienen gesteld te worden.
  Indien de mede-contractant aan deze revindicatie van zijde van N.V. LAG TRAILERS weigert te voldoen binnen voormelde termijn ten bedrage van de hoegrootheid van de totaliteit van de betalingsverbintenis naar N.V. LAG TRAILERS toe, bekomt N.V. LAG TRAILERS het recht de uitvoering van haar verbintenis te schorsen.
  Bij gestandhouding van deze weigering gedurende een periode van 2 maanden van zijde van de mede-contractant is N.V. LAG TRAILERS gerechtigd de overeenkomst lastens de mede­contractant te ontbinden of de ontbinding in te roepen, waarbij laatstgenoemde aan N.V. LAG TRAILERS een schadevergoeding verschuldigd is als omschreven in het kader van de bepaling van artikel 3.2. van deze voorwaarden.
 9. Ontbinding/verbreking van een met N.V. LAG TRAILERS tot stand gekomen overeenkomst:
  In geval de mede-contractant van N.V. LAG TRAILERS zijn of haar verbintenissen niet nakomt, binnen een termijn van 10 dagen na verzending door N.V. LAG TRAILERS van een aangetekende ingebrekestelling desbetreffend, kan N.V. LAG TRAILERS hetzij de ontbinding vervolgen van de bestaande overeenkomst, hetzij zich op het standpunt stellen dat de mede-contractant deze overeenkomst eenzijdig verbroken heeft. In beide gevallen is de mede-contractant gehouden aan N.V. LAG TRAILERS een schadevergoeding te betalen gelijk aan 25 % (of hoger indien aantoonbaar)  van de bij overeenkomst vastgelegde prijs.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  Enkel Belgisch recht is van toepassing op de tussen de mede-contractant en N.V. LAG TRAILERS gesloten overeenkomsten. Voor alle geschillen tussen partijen zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren (België) bevoegd.