Disclaimer

Beeld-en videomateriaal

Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, tekst, geluid, video en animatie-bestanden vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. U mag deze bestanden niet gebruiken, kopiëren of wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van LAG trailers NV . Het downloadbare perspakket dat wij u aanbieden kan enkel worden gebruikt en vrijgegeven voor redactionele doeleinden.

Externe organisaties

LAG trailers NV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Gebruiksvoorwaarden

Aanbiedingen, service- en contactformulieren

Op de website van LAG trailers NV (http://www.lag.be) wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Wij hechten veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. LAG Trailers NV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door LAG Trailers NV. Kennelijke typefouten binden LAG trailers NV niet. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. LAG trailers NV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacybeleid

LAG Trailers NV garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens

Via de website van LAG Trailers NV kan u uw gebruikersgegevens registreren. Deze gegevens worden bijgehouden op de zetel van LAG Trailers NV, Kanaallaan 54, Kanaal Zuid 3613 te 3960 Bree.
De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en zullen slechts worden aangewend voor marketing, statistieken en informatiedoeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en kunnen enkel worden gedeeld met contractueel verbonden partijen en onze partners.

Persoonsgegevens die worden ingegeven via online aanvraagformulieren /contactformulieren worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde diensten of personen binnen LAG Trailers NV. Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Op de LAG Trailers NV website wordt ook informatie bewaard in databanken wat noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het privé-leven. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LAG Trailers NV, Kanaallaan 54, Kanaal Zuid 3613 te 3960 Bree, info@lag.be, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt LAG Trailers NV geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

Gesprekskosten en dataverkeer

Onze website biedt specifieke functionaliteiten aan zijn gebruikers. Dit vereenvoudigt het contacteren of bezoeken van specfieke sales- en/of servicediensten via mobiele toestellen. Wel is LAG Trailers NV niet aansprakelijk voor kosten gelieerd aan dit gebruik van de extra functionaliteiten op de website http://www.lag.be. Bepaalde functionaliteiten kunnen namelijk kosten in verband met gesprekken of dataverkeer veroorzaken. Het gebruik van deze gebruiksvriendelijke diensten zijn dus volledig in uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij wensen u verder een aangenaam verblijf op onze webstek toe!